جراحی سینوس لیفت

سینوس لیفت جراحی است که به فک بالا جایی که دندان مولر و پرمولر واقع شده اند استخوان اضافه می شود. جراحی لیفت سینوس که گاهی تقویت سینوس یا پیوند سینوس هم گفته میشود