عفونت ایمپلنت دندان

انواع بیماری ایمپلنت دندانی: موکوزیت التهاب کاملاً بازگشت پذیر بافت نرم اطراف ایمپلنت و تحلیل تدریجی استخوان اطراف ایمپلنت پری ایمپلنتایتیس نام دارد