درمان ریشه یا عصب کشی دندان چیست؟

درمان ریشه که عموم مردم آن را تحت عنوان عصب کشی می شناسند، فرایند تخلیه این بافت ها و جایگزین کردن آنها است، وقتی پالپ و/ یا کانال ریشه عفونی می شوند.