جراحی افزایش طول تاج دندان

آیا جراحی افزایش طول تاج ضروری است؟ اصلاح گامی اسمایل یا لبخند لثه ای توسط روش های مختلفی قابل انجام است. چه زمانی باید به فکر جراحی گامی اسمایل بود؟