دیر افتادن یا نیفتادن دندان شیری در کودکان

به تدریج با بزرگ شدن کودکان، دندان های شیری آنها [...]