کراس بایت چیست؟

در حالت نرمال باید دندانهای فک بالا نسبت به پایین قدری بیرون تر باشند. در ناهنجاری کراس بایت این حالت بر عکس می شود. کراس بایت انواع مختلفی دارد