جراحی زیبایی پیوند لثه

انواع جراحی پیوند لثه:جراحی بافت همبند، پیوند آزاد لثه، پیوند پدیکال (جانبی). پیوند لثه به طرق مختلفی انجام می شود و نوع جراحی به گستردگی و وخامت آسیب بستگی دارد.