انواع آسیب های دندانی

شایع ترین علل حوادث دندانی کدامند؟ ضربه به صورت یا دندان می تواند با یک تصادف، زمین خوردن، یا آسیب دیدن در یک حادثه ورزشی وارد شود. درمان آسیب های دندانی