نوشابه چه تأثیری روی دندان های من دارد؟

تأثیرات نوشابه روی دندان: خوردگی یا ساییدگی دندان، پوسیدگی دندان، راهکار اصلی؟ نوشیدن نوشابه را متوقف نمایید یا مصرف نوشابه را حداقل کنید