عوارض تنفس دهانی بر دهان و دندان

تنفس دهانی منجر به تغییر در نحوه رشد صورت و دندان کودک میشود. از عوارض تنفس دهانی: کجی دندان، باریک شدن فک، عقب رفتن چانه و انقباض و گرفتگی مجرای تنفسی است