فضا نگهدار یا ریتینر

از فضا نگهدار یا ریتینر برای باز نگه داشتن فاصله بین دندان استفاده میشود، جایی که دندان شیری قرار داشته اند. انواع فضانگهدار: ریتینر متحرک و ریتینر ثابت