از دست دادن زود هنگام دندان شیری

اگر دندان شیری زودتر از موعد کشیده شود، چه میشود؟ [...]