عادت مکیدن انگشت در کودکان

مکیدن انگشت عادتی است که معمولاً در کودکان زیر ۱۰ سال مشاهده می شود و به صورت خود به خود متوقف می شود. با این حال، در برخی موارد ممکن است این عادت سال ها با کودک همراه باشد