ارتودنسی و تحلیل ریشه دندان – بخش دوم

تحلیل ریشه دندان بر اثر عوامل ژنتیکی، عمر دندان، عادات شخصی، رشد غیر عادی و نامنظم دندان، آسیب دندانی، و تراکم استخوان رخ میدهد