کش و لیگاچور ارتودنسی

چرا ارتودنتیست ها همراه براکت های ارتودنسی از رابر بندها یا همان کش ارتودنسی استفاده می کنند؟ رابر بند یکی از اجزاء مهم درمان ارتودنسی محسوب می شود