لق شدن و افتادن دندان ‌شیری

"دندانم لق شده است!" این جملات از بزرگ ترین نقطه های عطف زندگی کودک شما محسوب می شوند. دندان های شیری باید بیفتند تا فضای کافی برای رشد دندان های دائمی فراهم شود