Project Description

بیمار مورد نظر دختر ۱۳ ساله با مشکل عقب بودن دندان ها و کمبود فضا در فک بالا مراجعه نمودند تصمیم بر ارتودنسی دو فک بدون جراحی و ایجاد فضا در فک بالا و همچنین جلو آوردن دندان های فک بالا شد. در نهایت با جلو آمدن دندان های بالا هم دندان ها در قوس مرتب شدن و هم ظاهر عقب رفته فک بالا به طرز قابل توجهی بهبود یافت