Project Description

بیمار دختری ١٢ ساله با شکایت از کجی و نامرتبی شدید دندان های هر دو فک مراجعه نموده به علت کمبود فضای شدید در هر دو فک تصمیم بر کشیدن دو دندان از فک بالا و دو دندان از فک پایین گرفته شد و با کمک درمان ارتودنسی ثابت در طی مدت ٢ سال و ۴ ماه درمان به پایان رسید. همان طور که مشاهده می شود با استفاده از فضای کشیدن دندان های هر دو قوس فکی مرتب شدند و هماهنگی دو قوس فکی بالا و پایین به دست آمد