Project Description

بیمار مورد نظر پسر  ١٩ ساله ای بود که با مشکل کجی دندان ها، انحراف خط وسط دندانی و  روی هم آمدن نا مناسب دندان ها ی بالا و پایین مراجعه کرد. طرح درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان برای ایشان انتخاب شد. پس از اتمام دوره درمان روی هم آمدن نامنسب دندان های بالا و پایین اصلاح شد. چرخش ها و نامرتبی دندان های هر دو فک نیز اصلاح شد. نتایج حاصل از درمان در آلبوم تصاویر قابل مشاهده است.