Project Description

خارج کردن دندان نیش نهفته در فک بالا سمت چپ به داخل قوس فک بالا با درمان ارتودنسی ثابت
همان طور که در تصاویر مشخص است، فضا برای آوردن دندان نهفته به قوس وجود نداشت که با درمان ارتودنسی فضا برای رویش دندان نیش ایجاد شد