Project Description

بستن فاصله بین دندانی (دیاستم) در بین دندان های فک بالا با ارتودنسی ثابت تک فک (بالا)