پروتز دندان و دندان مصنوعی

انواع پروتز یا دندان مصنوعی: دست دندان کامل، دست دندان متحرک، دندان مصنوعی کامل، پروتز دندانی پارسیل، پروتز پارسیل، پروتز پارسیل اسکلتی و ...