ارتودنسی در کوتاه مدت

نخستین سؤالی که برای افراد استفاده کننده از براکت ارتودنسی مطرح می شود این است که: چقدر زود می توانم بریس ها را از روی دندان هایم بردارم؟