چرا ترس از دندانپزشکی اینقدر شایع است؟

فوبیای دندانپزشکی یا ترس از دندانپزشک یکی از فوبیاهای شایع بین افراد در همه سنین است. گاهی اوقات این ترس ناشی از ترس از درد یا ترس از سوزن دندانپزشکی است.