بیهوشی عمومی برای دندانپزشکی کودکان

دندانپزشکان از دستورالعمل خاصی برای انتخاب کودکانی استفاده می کنند که باید درمان آنها با بیهوشی کامل انجام شود مانند کودکان کم سن و سال یا دارای بیماری خاص