ارتودنسی و دندان عقل

دندان عقل آخرین دندان مولر هستند که در گوشه دهان و در انتهای دو قوس دندانی واقع شده اند. در بعضی موارد برای درمان ارتودنسی دندان عقل باید کشیده شود.